Digitální knihovna AV ČR

The Digital Library of the Czech Academy of Sciences

Přihlášení

Log in


Přihlaste se účtem Vaší organizace.

Log in with your organization's account.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: dlib@lib.cas.cz.

If you have any questions, please contact us via e-mail: dlib@lib.cas.cz.Přihlášení uživatelé získají v digitální knihovně vzdálený přístup k dílům, která jsou chráněna autorským zákonem, ale je možné je zpřístupnit na základě licencí.

Logged-in users get remote access to works that are protected by copyright law but can be made available under licenses.

Přihlášeným uživatelům je umožněno přistupovat k Dílům nedostupným na trhu (DNNT), tedy ke knihám vydaným na území ČR do r. 2003 a novinám a časopisům vydaným do r. 2013, pokud jsou zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu. Tyto dokumenty je možné číst, ale nelze je stahovat nebo tisknout.

Logged-in users are allowed to access Out of Commerce Works (DNNT), i.e. monographs published in the Czech Republic before 2003 and newspapers and magazines published before 2013, if they are published on the List of Out of Commerce Works. These documents can be read, but not downloaded or printed.

Po přihlášení prostřednictvím jednoho z pracovišť Akademie věd je možné přistupovat k dokumentům označeným licencí Pracoviště AV ČR a dokumentům spadajícím pod licenci konkrétního pracoviště, ze kterého se uživatel přihlásí.

After logging in through one of the institutes of the Czech Academy of Sciences, it is possible to access documents marked with the license Institutes of the CAS and documents falling under the license of the specific institute through which the user logs in.

I bez přihlášení je možný přístup

Takové dokumenty je dovoleno stahovat i tisknout.

Without logging in it is possible to access

These documents can be printed and downloaded.

Služba DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S a se zástupci nakladatelů The DNNT service is provided on the basis of a license agreement of the National Library of the Czech Republic with the collective rights agencies DILIA and OOA-S and with representatives of publishers.