Digitální knihovna AV ČR

The Digital Library of the Czech Academy of Sciences

Přihlášení

Log in

Přihlášení do Digitální knihovny AV ČR Login to the Digital library of the CAS

Přihlášení probíhá prostřednictvím služby eduID.cz (Česká akademická federace identit). Seznam institucí s povoleným přístupem najdete zde.

Login is conducted via eduID.cz service (Czech academic identity federation). You can find a list of institutions with allowed access here.

Postup přihlášení:

Login procedure:

 • dole na obrazovce přihlášení zašrktněte, že souhlasíte s podmínkami užití,
 • klikněte na modré tlačítko "Přihlášení eduID.cz",
 • ze zobrazeného seznamu vyberte kliknutím svou instituci, (pro vyhledávání mezi institucemi můžete použít vyhledávací řádek vpravo nahoře, pokud se zobrazí jen prázdný seznam, stačí stránku obnovit klávesou F5 nebo příslušnou ikonou prohlížeče),
 • po vybrání instituce budete přesměrováni na její stránku s přihlášením - zde se přihlaste svými údaji, které používáte v rámci dané instituce,
 • po přihlášení budete přesměrováni na úvodní stránku Digitální knihovny AV ČR.
 • at the bottom of the login screen, check that you agree to the terms of use,
 • click on the blue button "Login via eduID.cz",
 • select your institution from the displayed list, (you can use the search bar at the top right corner to search between institutions, if only an empty list is displayed, just refresh the page with pressing F5 key or by using the appropriate browser icon),
 • after selecting an institution, you will be redirected to its login page - log in here with your login name and password, which you use within the institution,
 • after logging in, you will be redirected to the home page of the Digital Library of the CAS.

Nepodařilo se mi přihlásit se účtem mé instituce I was unable to log in to my institution's account

Důvodů, proč se přihlášení do Digitální knihovny AV ČR nepovedlo, může být více:

There can be several reasons why the login to the Digital Library of the CAS failed:

 • chybně zadané přihlašovací jméno a heslo,
 • skončení platnosti vaší registrace v dané instituci,
 • s vaším účtem jsou spojeny nějaké přestupky (neuhrazené poplatky, překročené lhůty pro vrácení vypůjčených dokumentů a podobně),
 • vaše registrace v dané instituci je platná, ale zároveň vás vaše instituce neeviduje jako studenta, pedagoga nebo zaměstnance (např. jste již absolventem konkrétní vysoké školy).
 • incorrectly entered login name and/or password,
 • your registration with the institution is expired,
 • there are some violations associated with your account (unpaid fees, exceeded deadlines for returning borrowed documents, etc.),
 • your registration with the institution is valid, but your institution does not register you as a student, teacher or employee (e.g. you are already a graduate of a specific university).

Jak problém vyřešit?

How to solve the problem?

 • nejprve si zkontrolujte, zda používáte aktuální přihlašovací jméno a heslo. Ověřte si, že jste oboje správně zadali (dejte pozor na malá a velká písmena, zda nemáte omylem zapnutou např. anglickou klávesnici nebo vypnutou klávesnici numerickou),
 • pokud jste si jisti, že se přihlašujete správnými údaji, obraťte se na svou instituci a požádejte ji o pomoc.
 • first, make sure you're using your current login name and password,
 • make sure that you have entered both correctly (pay attention to lowercase and uppercase letters,
 • if you are sure you are logging in with the right information, contact your institution for assistance.

Má instituce není v nabídce zapojených organizací My institution is not in the list of affiliated organizations

 • Do Digitální knihovny AV ČR je v současnosti možné se přihlašovat pouze prostřednictvím organizací, které mají s Národní knihovnou ČR uzavřenou smlouvu o zapojení se do online služby NDK-DNNT. Seznam těchto organizací je dostupný na stránkách Národní knihovny ČR.
 • Pokud Vaše instituce je na seznamu povolených institucí, ale nezobrazuje se v nabídce při přihlášení, kontaktujte nejprve správce identit ve své organizaci.
 • Informace pro knihovny a další instituce, které by měly zájem zapojit se do NDK pro přístup k Dílům nedostupným na trhu, jsou k dispozici na stránkách NK ČR.
 • V případě, že máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás prostřednictvím elektronické pošty na adrese dlib@lib.cas.cz.
 • Currently, it is only possible to login to the Digital Library of the CAS through organizations that have signed an agreement with the National Library of the Czech Republic regarding the online services NDK-DNNT for access to the Out of Commerce Works. A list of these organizations is available on the website of the National Library of the Czech Republic.
 • If your institution is in the list of allowed institutions, but does not appear in the menu during login, first contact the identity manager in your organization.
 • Information for libraries and other institutions interested in joining the NDK for access to the Out of Commerce Works is available on the website of the National Library of the Czech Republic.
 • If you have any questions, feel free to contact us via e-mail dlib@lib.cas.cz